הנחיות פניה לועדת האתיקה

הנחיות ועדת האתיקה של הפקולטות למדעי הרוח ולמדעי היהדות

מחקרים הנערכים על ידי סטודנטים לתארים מתקדמים (תואר שני/תואר שלישי) ועל ידי חברי הסגל בפקולטות למדעי הרוח ולמדעי היהדות בבר-אילן,והכוללים איסוף מידע מבני אדם - נדרשים לאישור של ועדת האתיקה של הפקולטות למדעי הרוח ולמדעי היהדות, טרם ביצוע המחקר.

באחריות הוועדה לוודא: שהסיכון לנבדקים הוא מזערי, שהשימוש במידע נעשה בצורה אחראית, שנשמרת סודיות המידע הנאסף ושהנבדקים נתנו הסכמה מדעת להשתתף במחקר.

כדי לקבל את האישור יש למלא אחר ההנחיות והנהלים הבאים:

המסמכים הנדרשים:

  1. בקשה לאישור מחקר בבני אדם (טופס 1).
  2. טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר (טופס 2).
  3. הצהרת החוקר האחראי למחקר (טופס 3)
  4. שאלון המחקר ו/או מדריך ראיון.
  5. אישור להסמכה של GCP . כל חוקר במחקר חייב אישור זה בציון עובר לפחות

 

להלן ארבע לומדות חינמיות וקצרות שמעניקות  אישור להסמכה של GCP:

Good Clinical Practice (nidatraining.org)  

ICH Good Clinical Practice E6 (R2) • Global Health Training Centre (tghn.org) 

Good Clinical Practice eCourse | SBM - Society of Behavioral Medicine

TCPS 2: CORE-2022 (tcps2core.ca)

 להסבר על חשיבות GCP   gcp_sbr_field_guide_nov_2017_0.pdf (harvard.edu)

את הבקשות יש לשלוח אל מינהלת הפקולטה למדעי הרוח לדוא"ל:  humanities.faculty@biu.ac.il

 

הנחיות נוספות:

 סטודנטים לא ישמשו כחוקר אחראי למחקר. החוקר האחראי הוא חבר הסגל. חוקרים נוספים המשתתפים במחקר יכולים להיות סטודנטים.

בטופס ההסכמה מדעת (טופס 2) יש צורך לנקוב בפרטי התקשרות של החוקר האחראי (בנוסף לפרטי הסטודנטים המבצעים את המחקר). פרטי ההתקשרות חייבים לכלול כתובת דוא"ל.

במחקר המגייס נבדקים בצורה מקוונת, יש צורך להגיש לוועדה כנספח לטופס את נוסח המודעה הפרסומית כפי שתפורסם לצורך גיוס נבדקים למחקר. במודעה יש לציין את שם המוסד האקדמי מטעמו ייעשה המחקר, פרטי התקשרות עם החוקרים, כמה זמן יארך הניסוי והיכן, מהו התשלום או התמורה לנבדקים (אם יש) ומהן הדרישות מהנבדקים (קריטריונים להכללה במחקר).

יש לצרף כנספח לטופס דוגמאות של פריטים אשר יוצגו לנבדקים, לשם בדיקת תוכנם על ידי הוועדה.

יש לצרף כנספח לטופס את השאלון ו/או מדריך הריאיון אשר יוצגו לנבדקים, לשם בדיקת תוכנו על ידי הוועדה.

אם יש כוונה להקליט ראיונות – יש להוסיף זאת לטופס ההסכמה מדעת ולבקש מהנבדקים הסכמה מפורשת להקלטה (אודיו או וידאו).

הנחיות ומידע נוסף ניתן למצוא ב"קווים מנחים לעבודתה של ועדת סקירה מוסדית" שאומץ על ידי מוסדות האוניברסיטה. 

 

                                            תודה על שיתוף הפעולה,

ועדת האתיקה של הפקולטות למדעי הרוח ולמדעי היהדות