דקנית

   

פרופ' דניאלה דוויק

טל': 03-5318370/1 

Humanities.Faculty@biu.ac.il